Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polski Program Weterynaryjny sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. w Polsce obowiązuje rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych , zwane dalej  „RODO” . Wobec powyższego spółka Polski Program Weterynaryjny sp. z o.o., zgodnie z przepisami art. 13 i 14 RODO, przedstawia następujące informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest

Polski Program Weterynaryjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Macieja Płażyńskiego 38, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy – KRS pod nr 0000713675, NIP 6312676986, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł, zwana dalej  „PPW” . PPW jest właścicielem marki ADDVENA i z tego tytułu przysługują jej wyłączne prawa do wszystkich produktów występujących pod tą nazwą. Ponadto PPW jest podmiotem, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do aplikacji Vet-ap.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?  W tym celu należy napisać do nas na następujące dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@addvena.com,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Polski Program Weterynaryjny sp. z o.o., ul. Macieja Płażyńskiego 38, 44-100 Gliwice.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zakładania konta w aplikacji Vet-ap, a także później, w związku z transakcjami (zakupami) dokonywanymi przez Państwa w aplikacji Vet-ap i innymi Państwa aktywnościami w tej aplikacji.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez PPW?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do (i) prowadzenia konta, które założyli Państwo w aplikacji Vet-ap, (ii) wykonywania umów sprzedaży, które zawierają Państwo z PPW przy użyciu aplikacji Vet-ap, a także do (iii) świadczenia na Państwa rzecz innych usług odpowiadających poszczególnym funkcjonalnościom aplikacji Vet-ap, w tym do:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PPW, którym jest:

Jeśli się Państwo na to zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją Państwo wyrazili. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc założyć dla Państwa konto w aplikacji Vet-ap, a także dokonywać z Państwem transakcji:

adres e-mail, imię, nazwisko, płeć, numer telefonu, adres zamieszkania (w przypadku konta dającego dostęp do panelu użytkownika) lub

adres e-mail, imię, nazwisko, płeć, numer telefonu, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP i nazwę firmy (w przypadku konta dla firm, dającego dostęp do panelu administratora).

Jeśli nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z aplikacji Vet-ap.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Podanie jakichkolwiek innych danych osobowych przez Państwa nie jest wymagane do założenia ani prowadzenia konta i – poza wymienionymi powyżej przypadkami – jest całkowicie dobrowolne.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o. 

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec PPW w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PPW; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieć, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Żądania z zakresu informacji o danych lub o ich przetwarzaniu mogą być składane w formie elektronicznej.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PPW lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,

Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 r.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy przede wszystkim firmom świadczącym usługi kurierskie, które dostarczają Państwu produkty zakupione w sklepie dostępnym w aplikacji Vet-ap, a także naszym partnerom, czyli placówkom weterynaryjnym, do których się Państwo przypisują zakładając konto w aplikacji Vet-ap. Może zdarzyć się również, że udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, a także deweloperom systemów informatycznych, z których korzysta administrator, podmiotom zapewniające obsługę techniczną, świadczącym usługi hostingowe lub udostępniającym miejsce na serwerze, biurom rachunkowym, bankom, które prowadzą rachunki bankowe dla administratora, kancelariom prawnym, organom ochrony prawnej, w tym uprawnionym organom administracji publicznej, sądom i komornikom oraz podmiotom świadczącym obsługę informatyczną. Możemy także przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas prowadzenia dla Państwa konta, a także po jego zamknięciu.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PPW zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

W żadnym wypadku nie przechowujemy Państwa danych osobowych przez okres dłuższy niż maksymalnie 10 lat od dnia zamknięcia konta w aplikacji Vet-ap.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC lub Apple Corporation w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Pozostałe kwestie

Administrator zobowiązuje się do zachowania powierzonych mu danych osobowych w tajemnicy oraz do ich należytego zabezpieczenia.

W sprawach, które nie zostały określone w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).